Svoz výrobků

vlastní dopravou

Certifikace

ISO 9001:2008

Svoz výrobků

vlastní dopravou

Certifikace

ISO 9001:2008

Bezpečnost

Vedení společnosti se zavazuje k ochraně zdraví zaměstnanců


  • neustálým zvyšováním péče o zdraví zaměstnanců s důrazem na prevenci a posílení povědomí zaměstnanců
  • oznamováním změn, které souvisí s bezpečností a ochranou zdraví při práci, příslušným úřadům
  • zjišťováním zdrojů pracovních rizik a jejich následnou eliminací u stávajících i nových technologií
  • pravidelným monitorováním zdravotního stavu zaměstnanců a pracovního prostředí
  • prováděním pravidelných školení zaměstnanců v oblastech zajišťujících BOZP a PO
  • vytvářením předpokladů pro motivaci zaměstnanců ke spoluúčasti na naplňování Politiky a stanovených cílů
  • společnost vyžaduje od všech zaměstnanců aktivní zapojení k zásadám managementu jakosti, životního prostředí a systému řízení bezpečnosti
  • prosazování politiky a ve spolupráci se zaměstnanci k naplňování a pravidelnému přezkoumávání její vhodnosti a přiměřenosti